Územní plán


Schválení územního plánu

Po veřejném projednání a zapracování připomínek byl dne 25. dubna 2008 na veřejném zasedání zastupitelstva schválen územní plán. Dokumentace je k nahlédnutí na následujících odkazech. Textová část je ve formátu MS Word. Pro korektní zobrazení výkresové části je nutný Adobe Reader verze 7.0 nebo vyšší.
Výkresová část:
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Hlavní výkres
Základní členění území
Výkres technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Textová část část:

Návrh ÚP
Odůvodnění ÚP
Přehled záborů půdního fondu

Projekt realizace územního plánu obce byl podpořen z dotace  poskytnuté Královéhradeckým krajem.
Veřejné projednání návrhu územního plánu

V úterý, 1. dubna 2008, byl v klubovně hospody ve Střezeticích veřejně projednáván návrh územního plánu našich obcí. Akce se účastnili zástupci zpracovatele, útvaru hlavního architekta, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, zastupitelé OÚ a 33 spoluobčanů. Kdo si nestihl návrh ÚP prostudovat na místě, má možnost zde.