Doplnění a aktualizace Programu obnovy a rozvoje obcí Střezetice a Dlouhé Dvory

Aktualizace a doplnění Programu obnovy a rozvoje
obcí Střezetice a Dlouhé Dvory

Zastupitelstvo obce Střezetice bude na svém jednání dne 3. března 2006 jednat o těchto doplňcích a aktualizaci následujících bodů Programu obnovy a rozvoje obcí Střezetice a Dlouhé Dvory.

3. Krajinná ekologie a zeleň
Bod 3.3.3. Prostor u rybníka „Havlasáku“
Byly skáceny 2 vzrostlé jasany na zahradě č.p. 28, kde kořeny jednoho vážně začaly narušovat příslušenství při č.p. 1 a druhý byl povolen skácet z důvodů bezpečnosti, neboť rostl na samém kraji břehu rybníka a při silném větru by mohlo dojít k jeho vyvrácení
Dále se doporučuje nechat zpracovat návrh na úpravu a výsadbu okolí rybníku zahradním architektem a podle jeho návrhu provést doplnění zeleně, případně terénní úpravy.
Bod 3.8. Les Dubina
Les Dubina byl po vzájemném schválení v zastupitelstvech obcí Střezetice a Třesovice v roce 1997 rozdělen a obec Střezetice hospodařila v lese o rozloze 33 ha podle desetiletého hospodářského plánu, který skončil v roce 2005. V souladu s tímto plánem a na doporučení odborného lesního hospodáře obec Střezetice provedla postupně mýtní těžbu a znovu zalesnila plochy o celkové rozloze 1,3 ha.
Dále bude obec hospodařit podle nového hospodářského desetiletého plánu, který obdrží obec od magistrátu města Hradec Králové.
4. Problematika vzhledu a čistoty obcí
Bod 4.1.Zajištění čistoty v obcích
Doplnit o:
Sečení trávy na veřejných prostranstvích obec zajistí pomocí sekačky a traktůrku, který obec za tímto účelem zakoupila, nebo zakoupí.
Sečení trávy kolem Biocentra s protipovodňovou ochranou u Dlouhých Dvorů a v prostorách biocentra podél cesty k lesu Dubina obec bude zajišťovat technikou, kterou za tímto účelem zakoupí, nebo dodavatelsky jinou firmou.
Zametání místních komunikací 2x do roka - v jarních a podzimních měsících obec bude zajišťovat pomocí techniky, kterou buď zakoupí, nebo nechá provést dodavatelsky jinou firmou.

Bod 4.4. Likvidace odpadků a sběr druhotných surovin
Likvidaci a svoz odpadků obec zajišťuje pomocí oprávněné osoby – firmy RUND – svoz odpadků. Doporučuje se likvidovat odpadky i nadále zavedeným systémem s kladením důrazu na třídění odpadů, které mohou být ještě recyklovány.
Dále minimálně jednou za rok obec bude i nadále zajišťovat svoz nebezpečného odpadu a podle potřeby obec vždy zajistí svoz nadrozměrného komunálního odpadu a rostlinného odpadu z domácností.
Sběr železa budou organizovat dobrovolné organizace a spolky v obci, kdy výdělek za sběr těchto surovin použijí na financování svých činností.
Bod 4.5. Řešení vzhledových závad
Doplnit o:
Pohledové závady, které doposud nebyly ještě odstraněny, bude obec řešit pomocí působení na vlastníky nemovitostí a bude jim nabízet financování oprav pomocí výhodné půjčky z Fondu rozvoje budoucnosti, který obec za tímto účelem ustanovila již v roce 1999.
5. Rozvoj obcí
5.4.3. Komunikace
Bod 5.4.3.8. Oprava chodníků v obci Střezetice a Dlouhé Dvory
Vzhledem k výstavbě plynofikace v roce 1996 a vodovodu v r. 2004, kdy byla tyto sítě vedeny především v chodnících, navrhuje se tyto chodníky opravit, respektive přebudovat na bezbariérové a nahradit stávající čtvercovou dlažbu dlažbou zámkovou, tak, jak je již započato v okolí obchodu ve Střezeticích.
5.4.8. Protipovodňová opatření
V letech 1999 – 2001 byla realizována stavba Biocentra s protipovodňovou ochranou – poldr I. U Dlouhých Dvorů. Tím bylo riziko povodní v obci Střezetice zmenšeno, ale ne zcela odstraněno, doporučuje se připravit projekt na nahrazení nevhodného zatrubnění přes obec Střezetice a s jeho realizací počítat i v Územním plánu obce, který obec nechá vypracovat. Finanční prostředky na tuto stavbu žádat z fondů EU. Dále se navrhuje nechat vybudovat vhodnější způsob regulace odtoku vody z biocentra, aby bylo možno rychleji reagovat na měnící se povětrnostní podmínky.
9. Organizační opatření
9.7. Časové období pro realizaci navrhovaných akcí se prodlužuje na období do roku 2010.


10. Finanční rozvaha
Doposud nerealizované a nově doplněné akce z Programu se budou financovat z vlastních finančních daňových příjmů obce, dotacemi z POV prostřednictvím krajského úřadu Královéhradeckého kraje, případně dotacemi státními a z fondů Evropské unie.


Stanislav Bednář
starosta obce Střezetice

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka