Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice
č. 2/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Střezetice se na svém zasedání dne 19.12.2008 usneslo vydat na základě ust.
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 pís. d), §35 a § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Střezetice touto obecně závaznou vyhláškou upravuje základní pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
2. Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celé území ve správním obvodu obce Střezetice
3. Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny chovatele psů, kteří se zdržují na správním území obce Střezetice.

Článek 2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře nebo obchoduje se zvířaty, provozuje útulky a penziony pro zvířata, nebo pořádá svody zvířat.
3. Vodítko je mechanický prostředek uzpůsobený k vedení psa, který umožňuje ovládání pohybu psa.

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů

1. Pes musí být při pohybu na veřejném prostranství označen evidenční známkou pro psa vydanou příslušným správcem místního poplatku 1) a umístěnou vhodným způsobem na těle psa.
2. Pes musí být veden na vodítku.
3. Pes, u něhož to nevylučuje tělesná konstituce, musí být opatřen náhubkem.
4. Chovatel je povinen zabezpečit, aby pes neznečisťoval veřejná prostranství a okamžitě odstranit psem způsobenou nečistotu.
Článek 4
Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno u fyzických osob podle zvláštních předpisů jako přestupek, u právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jako správní delikt 2), nepůjde-li o trestný čin.

Článek 5
Ustanovení zrušovací

Dnem nabytí účinnosti této obecně se ruší ustanovení v čl.III. vyhlášky obce Střezetice č.1/1997 ze dne 27.6.1997 o chovu zvířat a držení psů.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.
…………..……………….. ………………………………………..
Stanislav Bednář Ilona Bramborová
starosta obce místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:


Sejmuto z úřední desky dne:

______________________________________________________

1) Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 1/2008 o místních poplatcích
2) § 46 odst. 2 a § 48 zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka