Místní rybářský řád

Místní rybářský řád

Místní rybářský řád pro vodní nádrže ve vlastnictví obce Střezetice
Platnost od. 15. dubna 2005 do odvolání.
Odůvodnění:
Po realizaci stavby „ Biocentrum s protipovodňovou ochranou – poldr 2“ obec Střezetice přistoupila k zarybnění stálé vodní hladiny této nádrže rybami běžnými v České republice. Protože není povoleno za normálních okolností vypouštění nádrže (výjimka je havarijní stav na nádrži nebo ropná havárie) nebude obec Střezetice provádět pravidelný výlov a zastupitelstvo obce Střezetice proto schvaluje tento místní rybářský řád.

Čl. 1

Platnost.
Místní rybářský řád je platný na všech vodních nádržích ve vlastnictví obce Střezetice.

Čl. 2

Podmínky rybolovu.

Lov ryb je povolen pouze na základě platného rybářského lístku vydaného obecním úřadem Střezetice a za dodržování ustanovení platného Rybářského řádu Českého rybářského svazu. Je povoleno si odnést maximálně jednu rybu za kalendářní týden.

Čl. 3

Rybářský lístek.

Rybářský lístek může vydat obecní úřad Střezetice pouze osobě s trvalým pobytem ve Střezeticích nebo Dlouhých Dvorech po zaplacení poplatku:
-                                  roční lístek                                            500,- Kč
-                                  měsíční lístek                                       200,- Kč
-                                  týdenní (7 denní)                                   100,- Kč
Platný rybářský lístek musí být orazítkován úředním razítkem obce Střezetice a opatřen podpisem starosty nebo místostarosty obce.
Čl. 4
Kontrolní činnost.
Kontrolu dodržování místního rybářského řádu může provádět oprávněná osoba, která je povinna při kontrole předložit pověření ke kontrolní činnosti, podepsané starostou obce Střezetice.
V případě veřejného zájmu nebo mimořádné události může obecní úřad Střezetice provést změnu v termínech ukončení lovu nebo jeho přerušení na dobu nezbytně nutnou.
Schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 25. března 2005.
 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka