Návrh zadání územního plánu obce Střezetice

O b e c n í ú ř a d S t ř e z e t i c e


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Obecní úřad Střezetice oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu zadání Územního plánu obce Střezetice.

NÁVRH ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘEZETICE

bude projednán dne 21. srpna 2006 v 19.00 hodin v zasedací místnosti hostince ve Střezeticích.

Návrh zadání Územního plánu obce Střezetice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Střezetice a na Magistrátu města Hradec Králové od 26. července 2006 do 25. srpna 2006.

Do 15 dnů od posledního dne vystavení zadání ÚP může každý uplatnit písemně své podněty k předloženému návrhu zadání Územního plánu obce Střezetice doručením na Obecní úřad Střezetice. K připomínkám podaným po této lhůtě nebude přihlíženo.Stanislav B e d n á ř
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta