o chovu zvířat a držení psů

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 1/1997 ze dne 27.6.1997 o chovu zvířat a držení psů Obecní zastupitelstvo ve Střezeticích podle § 36 odst. 1 písm. f zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů se usneslo na svém veřejném zasedání dne 27.6.1997 vydat podle § 16 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku o chovu zvířat a držení psů : čl. I Základní ustanovení 1. Chovem zvířat se pro účely této vyhlášky rozumí každé, i přechodné držení zvířete. 2. Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí : a) každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získání zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provádí pokusy na zvířatech atd. b) každá právnická nebo fyzická osoba, která drží zvíře z jiných důvodů, než je uvedeno v odst. 2. písm. a) tohoto článku. 3. Zvířata se pro účely této vyhlášky rozdělují takto : a) velká a střední hospodářská zvířata (např. skot, koně, ovce, kozy, prasata), b) malá a drobná hospodářská zvířata (např. hrabavá a vodní drůbež, králíci, holubi), c) kožešinová zvířata (např. norci, lišky, nutrie), d) ostatní zvířata (např. psi, kočky, zpěvaví a ozdobní ptáci, akvarijní ryby, chovná laboratorní zvířata, želvy, plazi apod.), e) včely, f) synantropní zvířata (zvířata žijící volně v koexistenci s člověkem bez jeho přímé účasti - bezprizorní psi, kočky, krysy, myši apod.) a toulavá zvířata. čl. II Obecné zásady chovu zvířat 1. Každý chovatel je povinen : a) učinit taková opatření, aby neobtěžoval sousedy ve svém okolí a předcházel občansko- právním sporům, b) zabezpečit, aby nedocházelo k hygienickým a veterinárním závadám, c) zajistit, aby nebyl ohrožen život, zdraví a majetek druhých osob, d) s odpady (hnůj, tekuté odpady, těla uhynulých zvířat atd.) nakládat v souladu s platnými předpisy. e) soustavně provádět desinfekci, desinsekci a deratizaci v objektech sloužících k chovu zvířat, f) každé hromadné uhynutí zvířat hlásit Okresní veterinární správě. 2. Je zakázáno : a) krmit toulavá zvířata, b) volné pobíhání zvířat po veřejných prostranstvích, c) znečisťování veřejných prostranství chovanými zvířaty. 3. Zařízení pro chov zvířat (kotce, výběhy atd.) musí být umístěna ve vzdálenosti min. 3 m od hranice sousedních pozemků. čl. III Chov psů Chovatel psa je povinen : a) přihlásit psa na Obecním úřadu Střezetice a platit poplatky stanovené vyhláškou obce o místních poplatcích, b)opatřit psa evidenční známkou, c) psa, který poranil člověka, dát neprodleně vyšetřit veterinárním lékařem a zajistit zraněnému potvrzení o prohlídce psa, d)učinit taková opatření, aby nedošlo k útěku psa z jemu vyhrazených prostor na veřejné prostranství, e)na veřejných prostranstvích a ve společných prostorách opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku, f)zabezpečit, aby pes neznečisťoval veřejná prostranství (chodníky, trávníky atd.) a okamžitě odstranit psem způsobenou nečistotu, g)opatřit vstup na pozemky, kde se volně pohybuje pes, viditelnou a zřetelnou výstrahou, h)docházet se psem k povinnému očkování proti vzteklině. čl. IV Chov hospodářských zvířat 1. Chov velkých a středních hospodářských zvířat je možný pouze v objektech schválených dle platného stavebního zákona za podmínek uvedených v čl. II této vyhlášky, je-li výměra nezastavěného pozemku větší než 400 m2. 2. Chov malých a drobných hospodářských zvířat je povolen jen za podmínek uvedených v čl. II této vyhlášky, je-li výměra nezastavěného pozemku minimálně 100 m2 a v přiměřeném počtu kusů. čl. V Sankce Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. čl. VI Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1997.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta