o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 4/1998 ze dne 26.6.1998 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo ve Střezeticích se usneslo podle § 36 odst.1 písm. f zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na svém veřejném zasedání dne 26.6.1998 vydat podle § 14 pís. h), i) citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku. čl. I Obec bude vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky) 1. Poplatek ze psů. 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství. 3. Poplatek ze vstupného. 4. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. čl. II Poplatek ze psů 1. Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce. 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců. 3. Poplatek ze psů se neplatí u psů používaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P. 4. Sazba poplatků činí ročně 50.-Kč za každého psa. 5. Přiznání poplatku a ohlašovací povinnost: a) poplatník je povinnen podat přiznání poplatku u obecního úřadu ve Střezeticích do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti ze všech psů, jejichž je vlastníkem, b) vznikne-li poplatníkovi povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, c) zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku povinnosti obecnímu úřadu oznámen. 6. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. každého roku. Vznikne-li poplatníkovi poplatková povinnost během roku, platí se poplatek do 15. dne prvního měsíce, který následuje po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. 7. Poplatek se platí na obecním úřadě, kde poplatník dostane také potvrzení o zaplacení poplatku. čl. III Poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, užívání prostranství pro kulturní nebo sportovní akce. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo bude-li jejich výtěžek určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 2. Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky rozumí chodníky, komunikace a ostatní veřejné prostory přístupné každému bez omezení v obcích Střezetice a Dlouhé Dvory. 3. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 1.- Kč za m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den. 4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které veřejné prostranství užívají způsobem uvedeným v odst. 1. 5. Poplatek se neplatí, pokud je na veřejné prostranství složeno palivo, písek nebo jiný stavební materiál, který bude do tří dnů uklizen, avšak za podmínky, že nebude tento materiál překážet v průjezdnosti komunikace. 6. O užívání veřejného prostranství musí uživatel předem písemně požádat obecní úřad, s uvedením velikosti plochy, místa a předpokládané doby užívání. Po skončení užívání písemně oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu a současně oznámí výměru a počet dní, po které veřejné prostranství užíval. 7. Pro stavebníky rodinných domků může obecní úřad udělit na písemnou žádost stavebníka výjimku z této vyhlášky, při které obecní úřad stanoví podmínky pro užívání veřejného prostranství. 8. Placení poplatku bude složenkou, kterou vydá obecní úřad spolu s platebním výměrem. Poplatek musí být uhrazen do 15 ti dnů od obdržení platebního výměru. čl. IV Poplatek ze vstupného 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. 2. Poplatek se nevybírá z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. 3. Poplatek platí fyzické, právnické osoby nebo sdružení, které akci pořádají. 4. Sazba poplatku je stanovena paušální částkou 100.- Kč za každou akci. 5. Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne konání akce složenkou, kterou vydá pořadateli akce obecní úřad. čl.V Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj 2. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel obecnímu úřadu. 3. Sazba poplatku za každý hrací přístroj činí 5 000 Kč za tři měsíce. čl.VI Osvobození a úlevy 1. Obecní úřad může na řádně zdůvodněnou žádost poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek zmírnit nebo prominout, nebo povolit splátky, či stanovit lhůtu k zaplacení poplatku, pokud by neprodlené zaplacení poplatku mohlo způsobit poplatníkovi vážnou újmu. 2. Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku musí poplatník uplatnit a důvody prokázat u obecního úřadu před započetím splatnosti poplatku. 3. Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno. čl. VII Společná ustanovení Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dozvěděla o skutečnosti, která je předmětem poplatku. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník dozvěděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta. čl. VIII Sankce Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Přitom může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. čl. IX Zrušující ustanovení Ruší se vyhláška ze dne 26. dubna 1991 o místních poplatcích. čl. X Účinnost Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 15. července 1998.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta