o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 2/1998 ze dne 27.3.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo ve Střezeticích se usneslo podle § 36 odst.1 písm. f zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na svém veřejném zasedání dne 27.3.1998 vydat podle § 16 odst.1 citovaného zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.125/97 Sb. o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku. čl. I Závaznost vyhlášky 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce Střezetice. 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují. čl. II Základní pojmy 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, využívání a zneškodňování. 4. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. čl. III Nakládání s komunálním odpadem 1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: a) Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady apod. b) Kontejnery na tříděný odpad - sklo, plasty. c) Mobilní kontejnery na svoz nebezpečného odpadu - budou přistavovány 2x ročně. Čas a místo přistavení bude vždy obecním úřadem včas oznámeno. Zde bude možno odložit následující odpady: např. papírové filtry nasycené olejem, filtrační materiál na bázi papíru a buničiny znečištěný org. škodlivinami, obaly a nádoby z plastu se zbytky škodlivin, odpad z odstraňování nátěrových hmot, staré nátěrové hmoty, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, léky s prošlou záruční lhůtou a lékovky, zářivky a výbojky, akumulátory nalité i suché, ledničky kompletní, televize rádia a pneumatiky z motorových vozidel. Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat inertní materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina). d) Kovový odpad bude ukládán na dvoře hasičské zbrojnice ve Střezeticích nebo bude sběr proveden určenou společenskou organizací po obci. 2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí. čl. IV Nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad vzniklý při při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na řízenou skládku na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. čl.V Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem č.125/1997 Sb., o odpadech. Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží např. takto: 1. Dokladem o zaplacení minimálně 6 svozů ročně. 2. Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skládku. 3. Čestným prohlášením. čl.VI Povinnosti oprávněné osoby 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady. 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých termínech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny. 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní, či. smluvními stranami dohodnuté místo. 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne. čl. VII Sankce Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. čl. VIII Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška číslo 3/1996 ze dne 13.9.1996. čl. IX Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 15.4.1998.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta