O poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice
č. 1/2008
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Střezetice se na svém zasedání dne 19.12.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 pís. d) a § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část první
Úvodní ustanovení
Čl.1
a) Obec Střezetice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
• poplatek ze psů
• poplatek za užívání veřejného prostranství
• poplatek ze vstupného
• poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
b) Správu poplatků provádí obecní úřad.
Část druhá.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku

• Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

ČL. 3
Poplatník

• Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Střezetice.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

• Poplatní je povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
• Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
• Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
• Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku stáří psa a počet psů v rodinném domě, bytě nebo sídle. Dále je poplatní povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

• poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
• Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej ), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7
Sazba poplatku

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok:
 za jednoho psa 80,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku

• Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
• Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů, kdy poplatková povinnost vznikla.
• V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 9
Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozen držitel psa:
 kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Část třetí
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku, poplatník

 Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.
 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.

Čl. 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, silnice, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, která jsou graficky znázorněná na katastrálních mapách pro místní části Střezetice a Dlouhé Dvory v příloze č. 1.

Čl. 12
Oznamovací povinnost

 Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
 Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

Čl. 14
Sazba poplatku

1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

a. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
b. za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje 10,- Kč
c. za provádění výkopových prací 5,- Kč
d. za umístění stavebního zařízení 1,- Kč
e. za umístění reklamního zařízení 10,- Kč
f. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 5,- Kč
g. za umístění skládek 10,- Kč
h. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- Kč
i. za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 1,- Kč
j. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
k. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmu a televize 10,- Kč

2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 15
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 2 dny nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo
c. v případě dlouhodobého užívání veřejného prostranství bude poplatek splatný poslední den příslušného čtvrtletí
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 16
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku se osvobozují:
 vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 provádění výkopových prací a staveb s tím souvisejících, kde je stavebníkem obec Střezetice
2) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který bylo osvobození povoleno.

Část čtvrtá
Poplatek ze vstupného

Čl. 17
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce a akce podobného charakteru.

Čl. 18
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19
Poplatník

Poplatníkem se rozumí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 20
Oznamovací povinnost

 Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání.
 Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 21
Sazba poplatku

Sazba poplatku je stanovena paušální částkou 200,-. Kč.

Čl. 22
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce.

Čl. 23
Osvobození

 Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané SDH Střezetice, Klubem žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech, obcí Střezetice a akce, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle čl. 20.

Část pátá
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 24
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 25
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 26
Oznamovací povinnost

 Poplatník je povinen oznámit písemně správci poplatku 10 dnů předem uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
 Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název a sídlo právnické nebo fyzické osoby, IČO, číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 27
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na tři měsíce.

Čl. 28
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. 29
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
 Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Část šestá
Ustanovení společná

Čl. 30
Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 31
Závěrečné ustanovení

 pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla
 vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla
 Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek zmírnit nebo prominout.

Část sedmá
Ustanovení zrušovací

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Střezetice č.4/1998 o místních poplatcích ze dne 26.6.1998.


Část osmá
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.…………..……………….. ………………………………………..
Stanislav Bednář Ilona Bramborová
starosta obce místostarostka obce


Vyvěšeno na úřední desce dne:


Sejmuto z úřední desky dne:

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta