o spalování rostlinných materiálů

Nařízení č.1/2005 obce Střezetice

o spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvo obce Střezetice se usneslo podle § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 25. března 2005 vydat podle par.10, pís. c) tohoto zákona a na základě § 3, odst. 5 a § 50, odst.1, pís. h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, toto nařízení.

I.

Předmět, působnost a závaznost nařízení

1.           Toto nařízení řeší nakládání s rostlinným materiálem a spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na správním území obce Střezetice.

2.           Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které se na území obce zdržují.

II.

Základní pojmy

1.           Rostlinný materiál je biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, parků a ostatních pozemků s výjimkou kusového dřeva, včetně přirostlé kůry. Zejména se jedná o tyto druhy materiálů – jehličí, kořeny a stonky bylin, kůra (nepřirostlá), květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, sláma, tráva apod.

2.           Původce rostlinného materiálu je fyzická osoba, fyzická osoba, která je oprávněná k podnikání a právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál.

3.           Oprávněná osoba je obcí určená osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zvláštního právního předpisu. 1)

III.

Obecné povinnosti

1.           V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

2.           Jako palivo lze použít odpad podle zvláštního právního předpisu. 1)

IV.

Nakládání s rostlinným odpadem

1.           Na správním území obce Střezetice je zakázáno spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

2.           Zákaz uvedený v odst. 1 se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací, prováděných v souladu se zvláštními předpisy. 2)

3.           S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným v tomto nařízení a zvláštními právními předpisy. 1),3),5)

4.           Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických a právnických osob lze:

a)            kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob

b)            na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy. 1),3),5)

V.

Povinnosti vlastníků a původců rostlinného odpadu

Vlastníci a původci rostlinného odpadu jsou povinni ode dne účinnosti tohoto nařízení nakládat s rostlinným materiálem a zbavovat se ho způsobem, který je v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy. 1),3),5)

VII.

Povinnosti oprávněné osoby

Obcí určená oprávněná osoba je povinna v termínu stanoveném  obcí minimálně 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim) provést svoz rostlinných materiálů velkoobjemovými kontejnery.

 

 

VIII:

Sankce

Porušení povinností daných tímto nařízením bude postihováno jako přestupek podle zvláštního právního předpisu 4) nebo jako správní delikt podle zvláštního právního předpisu. 3)

IX.

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2005.

 

Stanislav Bednář                                                              ing. Pavel Košťál

   starosta obce                                                              místostarosta obce

 

 

 

 

1)     Zákon č. 185/2001 S. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů

2)     Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3)     Zákon č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

4)     Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5)     Vyhláška obce Střezetice č. 2/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka