o veřejném pořádku na úseku chovu zvířat

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 1/1998 ze dne 27.3.1998 o veřejném pořádku na úseku chovu zvířat Obecní zastupitelstvo ve Střezeticích podle § 36 odst. 1 písm. f zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů se usneslo na svém veřejném zasedání dne 27.3.1998 vydat podle § 14 odst. 1, pís. o) citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku. čl. I Základní ustanovení 1.Chovem zvířat se pro účely této vyhlášky rozumí každé, i přechodné držení zvířete. 2.Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí : a) každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získání zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provádí pokusy na zvířatech atd. b) každá právnická nebo fyzická osoba, která drží zvíře z jiných důvodů, než je uvedeno v odst. 2. písm. a) tohoto článku. 3. Zvířata se pro účely této vyhlášky rozdělují takto : a) velká a střední hospodářská zvířata (např. skot, koně, ovce, kozy, prasata), b) malá a drobná hospodářská zvířata (např. hrabavá a vodní drůbež, králíci, holubi), c) kožešinová zvířata (např. norci, lišky, nutrie), d) ostatní zvířata (např. psi, kočky, zpěvaví a ozdobní ptáci, akvarijní ryby, chovná laboratorní zvířata, želvy, plazi apod.), e) včely, f) synantropní zvířata (zvířata žijící volně v koexistenci s člověkem bez jeho přímé účasti - bezprizorní psi, kočky, krysy, myši apod.) a toulavá zvířata. čl. II Zásady chovu zvířat 1. Každý chovatel : a) učiní taková opatření, aby neobtěžoval chovem zvířat sousedy ve svém okolí a předcházel občansko- právním sporům, b) zabezpečí, aby nedocházelo k hygienickým a veterinárním závadám, zejména znečišťování veřejných prostranství výkaly chovaných zvířat, c) okamžitě odstraní výkaly zvířete z veřejného prostranství, d) s odpady (hnůj, tekuté odpady, těla uhynulých zvířat atd.) nakládá v souladu s platnými předpisy. e) zamezí volnému pobíhání zvířat po veřejných prostranstvích. čl. III Chov psů Chovatel opatří psa evidenční známkou, kterou obdrží při přihlášení psa na obecním úřadě ve Střezeticích. čl. IV Sankce Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. čl. V Zrušující ustanovení Ruší se vyhláška č.1/1997 ze dne 27.6.1997 o chovu zvířat a držení psů čl. VI Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.dubna 1998.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta