o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č. 2/1999 ze dne 21.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Obecní zastupitelstvo ve Střezeticích schválilo v souladu s ustanovením § 14, odst.1, písm. e) a písm. i), § 16 odst.1 a 2 a § 36, odst. 1, pís. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Střezetice čl. I Základní ustanovení 1. Obec Střezetice v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí vytvořilo " Fond rozvoje bydlení obce Střezetice" (dále jen Fond, zkratka FRB), který slouží k poskytování půjček na zvelebení staveb pro bydlení na území obce Střezetice a její části Dlouhé Dvory podle dále stanovených pravidel a podmínek. 2. Fond se zakládá na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Právo disponovat s těmito prostředky je podmíněno dodržováním podmínek Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu MMR ČR a ustanoveními této vyhlášky, popřípadě jeho doplňků a novel ze strany obce a novel zákonů ČR. čl. II Příjmy fondu 1. Příjmy fondu jsou: - dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu - splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich - částky z rozpočtu obce, odpovídající objemem prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšené o 3 % p.a. ze základu minulého roku - nejméně 50% výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů bude použit k financování nové bytové výstavby). - dotace a případné výpomoci z rozpočtu Okresního úřadu, popřípadě jiného územního či regionálního orgánu - dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů - výnos ze záboru veřejného prostranství, je-li povolen v souvislosti se stavební činností - jiné příjmy 2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Střezetice a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. čl. III Výdaje fondu 1. Prostředky fondu je možno použít výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 3%-7% a v nejdelší lhůtě splatnosti 8 let, mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených. 2. Výdaje fondu jsou též výdaje poskytnuté peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV. 3. Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být vlastníci nebo nájemci (nájemci doloží souhlas vlastníka) bytového fondu, t.j. obytných budov a bytů pro trvalé bydlení na území obce Střezetice a její části Dlouhé Dvory, , kteří přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít. 4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů: Poř. Název - účel lhůta Úrok Max. výše čís. splatnosti % půjčky ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 oprava střechy do 60 000,- Kč (krytina i konstrukce) 6 let 4 na 1 dům ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 zřízení ekologického topení do 40 000,- Kč v domě 4 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 Izolace základů a zdiva do 20 000,- Kč proti vlhkosti 2 roky 4 na 1 dům ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 Obnova fasády včetně do 40 000,- Kč oplechování 4 roky 4 na 1 dům ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 Výměna oken do 30 000,- Kč 3 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 Zateplení obvodového do 40 000,- Kč pláště domu 4 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 Oprava soc. zařízení, rozvod do 40 000,- Kč vody a kanalizace 4 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 Oprava ústředního, etáž. do 40 000,- Kč topení 4 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 Připojení domu na do 40 000,- Kč technické sítě 4 roky 4 na 1 dům/ 1 byt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Oprava el. a plyn. do 20 000,- Kč rozvodů 2 roky 4 na 1 dům/ 1 byt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Vestavba byt. jednotky do 100 000,- Kč do půdního prostoru 8 let 4 na 1 dům 12 K úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu (např. nástavba dalšího bytu, připojení domu na technické sítě a pod.) za podmínky vrácení použitých finančních prostředků zpět do fondu podle pravidel Ministerstva pro místní rozvoj ČR. do 100 000,- Kč 8 let na 1 byt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Půjčku lze čerpat opakovaně u jednoho domu ( bytu ), pokud žadatel beze zbytku vyrovnal a uhradil svůj závazek na předešlý dotační titul. Nepřipouští se kumulace dvou dotačních titulů u jedné žádosti. Půjčku lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byla uzavřena s obcí smlouva o půjčce. Splátky se platí podle smlouvy o půjčce, rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 1. dnem v měsíci následujícím po podepsání smlouvy o půjčce. Dohodou si lze sjednat rychlejší splácení půjčky. Na financování oprav a modernizaci obecního bytového fondu je obec oprávněna čerpat max. 80% prostředků poskytnutých formou státní půjčky. čl. IV Výběrové řízení 1. Osoby, které splňují podmínky podle čl. IV., odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje obec Střezetice pro každý kalendářní rok samostatně. 2. Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny a vyvěšeny způsobem v místě obvyklým. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 do 45 dní ode dne zveřejnění podmínek tohoto výběrového řízení. 3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou podle odst. 2. Žádost musí obsahovat zejména tyto náležitosti: a) jméno a příjmení žadatele b) adresa trvalého bydliště c) přesné označení předmětné budovy ( adresa, č.p., číslo parcely, doklad o vlastnictví ) d) uvedení celkových nákladů na opravy nebo modernizaci s uvedením čísla dotačního titulu této vyhlášky a požadovaná výše půjčky f) předpokládaný termín dokončení prací 4. Komise FRB na návrh obce vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a rozhodne o výběru žadatelů a výši poskytnutých půjček. Výběrové řízení je ukončeno výběrem žadatelů s nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání. 5. Výběrové řízení vyhlašuje a výběrovou komisi určuje starosta obce. 6. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce mezi poskytovatelem půjčky ( obcí Střezetice ) a adresátem půjčky ( žadatelem ) zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy o půjčce do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. 7. Výběrové řízení probíhá zásadně jen jedenkrát v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejdéle 30 června příslušného roku. 8. Žádosti, u nichž obec zjistila, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemůže vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku. čl.V Smlouva o půjčce 1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením ( dále jen uživatelé ), uzavře obec Střezetice smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů. 2. Smlouva musí obsahovat zejména tyto náležitosti: - smluvní strany - identifikaci půjčky podle čl. III. - celkovou částku půjčky - lhůtu splatnosti půjčky, splátky v Kč - režim splácení, včetně dne v příslušném kalendářním měsíci - číslo účtu uživatele, var. symbol, spec. symbol - způsob splácení (převodem z účtu) - závazek uživatele k použití půjčky pouze k dohodnutému účelu - smluvní pokutu z porušení účelovosti ( okamžité vrácení + 30% penále ) - záruku za půjčku jedním ručitelem - dohodu o otevření účtu s bankovním ústavem - souhlas s kontrolním působením bankovního ústavu, zástupců obce a jeho závazek předkládat obci a bankovnímu ústavu účetní doklady o čerpání z účtu - veškeré poplatky spojené s vedením účtu hradí uživatel 3. Obec Střezetice v dohodě s bankovním ústavem a v souladu s touto vyhláškou vydá závazný vzor smlouvy o půjčce a prohlášení o ručitelském závazku. 4. Obec Střezetice neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce s vybranými žadateli předá kopie smluv bankovnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na žadatele. Součástí těchto smluv bude i záruka za půjčku stvrzená ručitelem. 5. Smlouvy, které nebudou obsahovat ručitelský závazek, budou neplatné. čl.VI Režim čerpání prostředků fondu O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a uživateli uzavře obec Střezetice zvláštní smlouvu s bankovním ústavem. čl. VII Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 1. Skutečnost, že splácení půjčky může být ve stanovených případech zahájeno později než stanovuje smlouva ( nutno projednat ve finanční komisi OZ ), nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky. 2. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole starosty, zastupitelstva obce Střezetice, bankovnímu ústavu se kterým obec uzavře smlouvu o zřízení fondu a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na dodržení účelovosti poskytnutých prostředků. 3. Věcnou správnost faktur nebo jiných účetních dokladů předložených uživatelem k proplacení potvrdí svým podpisem starosta nebo zástupce starosty spolu s předsedou finanční komise Střezetice. 4. Obec je povinna souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu za uplynulý rok. čl. VIII Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem zveřejnění na úřední desce obce Střezetice

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka