Obecně závazná vyhláška č.1/2009 obce Střezetice, kterou o stanovení systému shromažďování, sběru, p

Obec Střezetice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 obce Střezetice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

Zastupitelstvo obce Střezetice se na svém zasedání dne 20.3.2009 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen zákon o odpadech) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky

1. Obec Střezetice zavádí touto obecně závaznou vyhláškou na území obce Střezetice systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území.
2. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a je závazná pro všechny fyzické a osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Článek 2
Základní pojmy

1. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., - katalog odpadů, s výjimkou opadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
3. Původce odpadu – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na než se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
4. Oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) Sběrné nádoby (popelnice o obsahu 120 l nebo pytle s potiskem od svozové firmy) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Popelnice si občané zajišťují sami a pytle s potiskem si mohou za poplatek zakoupit na obecním úřadě.


b) Kontejnery na plasty v barvě žluté o objemu 1200 l, v bílé barvě na bílé sklo a v zelené barvě na barevné sklo (tzv. zvony) a pytle na obaly od tzv. TETRA packů zajišťuje obec. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny ve Střezeticích u obchodu a v Dlouhých Dvorech na návsi u vjezdu do objektu statku.
c) Mobilní sběrné středisko odpadů, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, staré nátěrové hmoty, obalový materiál, monočlánky, televizory, rádia, počítače, lednice apod. zajišťuje obec Střezetice minimálně 2x za rok a stanoviště je ve Střezeticích u hostince a v Dlouhých Dvorech na návsi u knihovny. Konkrétní termín je vždy předem oznámen místním rozhlasem a plakáty.
d) Velkoobjemový kontejner, kde lze odložit železný odpad, se nachází na dvoře hasičské zbrojnice ve Střezeticích a je kdykoli přístupný.
e) Velkoobjemový kontejner, kde lze odložit velkoobjemový komunální odpad nebo odpad ze zahrad zajišťuje obec Střezetice minimálně 2x za rok nebo podle potřeby. Jeho stanoviště je ve Střezeticích u hostince a v Dlouhých Dvorech na návsi u knihovny. Konkrétní termín je vždy předem oznámen místním rozhlasem a plakáty.
f) Sběr vyřazených léků, které jsou ve smyslu zákona o odpadech komunálním odpadem, je v lékárně u zdravotního střediska v obci Všestary.
2. Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál, např. odpad z demolic a staveb, zeminu a kov. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.

Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti lze odkládat pouze do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Článek 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku 3 této obecně závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech.

Článek 6
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem lze postihnout jako přestupek podle § 46 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Článek 7
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/1998

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.…………………………… ………………………………
Stanislav Bednář                 Ilona Bramborová
starosta obce                     místostarostka obce
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta