Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice
č. 2/2009
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Střezetice se na svém zasedání dne 20.3.2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 pís. d) a § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část první
Základní ustanovení
Čl.1
1. Obec Střezetice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Střezetice. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Část druhá.
Hlava I
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

ČL. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Střezetice.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
2. Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej ), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za jednoho psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozen držitel psa:
a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

Čl. 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, silnice, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory vyznačené v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 12
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

Čl. 13
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 3 dny před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 3 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 15
Sazba poplatku

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje 10,- Kč
c) za provádění výkopových prací 5,- Kč
d) za umístění stavebního zařízení 1,- Kč
e) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 5,- Kč
g) za umístění skládek 10,- Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 1,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmu a televize 10,- Kč


Čl. 16
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději do tří dnů, kdy užívání veřejného prostranství skončilo
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 17
Osvobození

1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
b) výkopové práce a umístění stavebních zařízení u akcí investovaných obcí Střezetice
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 16 této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

HLAVA III
Poplatek ze vstupného

Čl. 18
Předmět poplatku

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 19
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


Čl. 20
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 21
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Do 5dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
4. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 22
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) Kulturní akce  20%
b) Prodejní akce  20%
c) Reklamní akce  20%
d) Sportovní akce  20%
Po dohodě s poplatníkem je možno uhradit poplatek ze vstupného formou paušální částky:
e) paušál na kulturní, prodejní, reklamní a sportovní akce 200,-Kč za akci

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce.

Čl. 24
Osvobození

1. Od poplatku je osvobozeno pořádání akcí organizacemi a sdruženími se sídlem v obci a samotnou obcí Střezetice
2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle čl. 21.

HLAVA IV
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 25
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 26
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 27
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 7 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem*). Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název a sídlo právnické nebo fyzické osoby, IČ, číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
*) § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, veznění pozdějších předpisů

Čl. 28
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 29
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000,- Kč.

Čl. 30
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí.


Část třetí
Ustanovení společná

Čl. 31

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a) citovaného zákona.


Čl. 32

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 33
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Část čtvrtá
Ustanovení zrušovací
Čl. 34
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Střezetice č.1/2008 o místních poplatcích.Část pátá
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.


…………..……………….. ………………………………………..
Stanislav Bednář Ilona Bramborová
starosta obce místostarostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:


Sejmuto z úřední desky dne:


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/09 o místních poplatcích

Zákres veřejných prostranství v obci na kterých se platí poplatek podle ustanovení Hlavy II této obecně závazné vyhlášky obce.
 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta