Obecně závazná vyhláška obce Střezetice č.3/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veře

OBEC STŘEZETICE

Obecně závazná vyhláška obce Střezetice
č. 3/2009,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice a vymezují se prostory pro volné pobíhání


Zastupitelstvo obce Střezetice se na svém zasedání dne 20.3.2009 usneslo vydat na základě ust.
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 pís. a), c), d), a § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů po veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) Na veřejných prostranstvích v obci vyznačených na mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku, s náhubkem (pokud to nevylučuje tělesná konstituce psa( a musí být označen evidenční známkou vydanou příslušným správcem místního poplatku ze psa
b) Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
c) Při znečištění veřejného prostranství psími exkrementy je třeba znečištění bezprostředně odstranit
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 1)


Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: prostor biocentra za vesnicí Střezetice směrem k lesu vyznačený na mapce v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst.1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1998 a č.2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů.Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.
…………..……………….. ………………………………………..
Stanislav Bednář Ilona Bramborová
starosta obce místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:


Sejmuto z úřední desky dne:

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________________________________

1) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osobaPříloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice

Zákres veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. Čl. 1/1. pís. a), b), a c) obecně závazné vyhlášky obce.

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice

Zákres prostranství v obci, na kterém se uplatňuje regulace dle ust. Čl. 2/1. obecně závazné vyhlášky obce.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka