Rozpočet 2002

R O Z P O Č E T obce Střezetice na rok 2002 P Ř Í J M Y Položka ROZPOČET 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 280 1112 Daň z příjmu fyzických osob 100 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 29 1121 Daň z příjmu právnických osob 300 1211 Daň z přidané hodnoty 530 1311 Správní poplatky 2 1341 Poplatek ze psů 3 1511 Daň z nemovitostí 390 Třída 1 1 634 1031 2111 Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod. 10 6171 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 10 6310 2141 Příjmy z úroků 60 Třída 2 80 4112 Přijatá globální dotace 4 Třída 4 4 P Ř Í J M Y CELKEM 1 718 8115 Zůstatek z roku 2000 861 Termínovaný vklad 895 FRB 50 Třída 8 1 806 V Ý D A J E Položka ROZPOČET 1031 Pěstební činnost - lesy 5112 Osobní výdaje 10 5169 Nákup služeb j.n. 10 S 20 2140 Vnitřní obchod 5212 Příspěvek na pojízdnou prodejnu 14 S 14 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 200 6121 Budovy, haly a stavby 100 S 300 2221 Dopravní obslužnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 S 25 2310 Pitná voda 6126 Projektová dokumentace 40 S 40 2321 Odpadní vody 6126 Projektová dokumentace 18 S 18 2334 Revitalizace říčních systémů 5169 Služby 20 S 20 3111 Předškolní zařízení 5321 Mateřské školky 37 S 37 3113 Základní školy 5321 Základní školy 87 S 87 3314 Činnosti knihovnické 5154 Elektrická energie 5 S 5 3319 Záležitosti kultury 5112 Osobní výdaje 2 5139 Nákup materiálu 1 5169 Nákup služeb 15 S 18 3399 Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění 2 5194 Věcné dary 7 S 9 3631 Veřejné osvětlení 5112 Osobní výdaje 20 5139 Nákup materiálu 20 5154 Elektrická energie 60 5171 Opravy a udržování 5 S 105 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5112 Osobní výdaje 2 5153 Plyn 8 5154 Elektrická energie 4 5155 Uhlí 4 5171 Opravy a udržování 15 S 33 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup služeb - odvoz kontejnerů 30 S 30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 180 6121 Budovy, haly a stavby 220 S 400 5512 Požární ochrana 5137 Drobný hmotný majetek 20 5154 Elektrická energie 2 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 5169 Nákup služeb 8 5171 Opravy a udržování 5 S 41 6112 Zastupitelstva obcí 5112 Osobní výdaje 120 5119 Refundace 2 5173 Cestovné 2 S 124 6171 Činnost místní správy 5112 Osobní výdaje 30 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 15 5137 Drobný hmotný majetek 15 5139 Nákup materiálu 20 5154 Elektrická energie 12 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 5161 Služby pošt 4 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 5163 Služby peněžních ústavů 20 5167 Školení a vzdělávání 2 5169 Nákup služeb 70 5171 Opravy a udržování 10 5173 Cestovné 4 5229 Neinvestiční dotace příspěv. organiz. 30 6126 Projektová dokumentace OÚ 40 S 286 6409 Ostatní činosti j. n. 5492 Dary obyvatelstvu 10 5901 Nespecifikované rezervy 96 S 106 Třída 5 1 300 Třída 6 418 V Ý D A J E CELKEM 1 718 Příjmy celkem 1 718 Výdaje celkem -1 718 Financování 0 Celkem 0

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka