Rozpočet na rok 2008

           P Ř Í J M Y    
        Položka    Rozpočet
    1111    Daň z příjmu ze závislé činnosti  510 000
    1112    Daň z příjmu fyzických osob       56 000
    1113    Daň z příjmu fyz.osob kap.výnosy   36 000
    1121    Daň z příjmu právnických osob      620 000
    1211    Daň z přidané hodnoty              950 000
    1341    Poplatek ze psů                 4 000
    1361    Správní poplatky                1 000
    1511    Daň z nemovitostí              500 000
Třída 1                                    2 677 000
1031    2111    Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod.    40 000
1070    2111    Příjmy z poskytnutých služeb        7 000
3314    2111    Příjmy z poskytnutých služeb            0
3639    2111    Příjmy z poskytnutých služeb            0
3639    2131    Příjmy z pronájmu pozemků       17 000
3639    2132    Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí   7 000
3722    2111    Příjmy z poskytnutých služeb       15 000
6171    2111    Příjmy z poskytnutých služeb       11 000
6310    2141    Příjmy z úroků z běžného účtu       25 000
    2460    Splátky půjček FRB              120 000
Třída 2                                      242 000
6171    3113    Příjmy z prodeje ostatního DHM        5 000
3633    3122    Přijaté příspěvky na investice    0
Třída 3                                        5 000
    4111    Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy    0
    4112    Přijatá globální dotace                8 100
    4134    Převody z rozpočtových účtů      280 000
    4222    Investiční přijaté dotace od krajů    0
Třída 4                                      288 100
            
        P Ř Í J M Y   CELKEM            3 212 100

 

 

           V Ý D A J E    
    Položka    Rozpočet
    Pěstební činnost - lesy    
5021    Osobní výdaje                            10 000
5139    Nákup materiálu j.n.                     2 000
5169    Nákup služeb                            90 000
                                       102 000
    Vnitřní obchod    
5139    Nákup materiálu                                 0
5151    Studená voda                             1 000
5154    Elektrická energie                     5 000
5164    Nájemné                                     6 000
5169    Nákup služeb                                 0
6121    Budovy, haly, stavby                   100 000
                                       112 000
    Silnice    
6121    Budovy,haly a stavby                   453 000
                                       453 000
    Pitná voda    
5141    Úroky vlastní                            25 000
                                        25 000
    Odpadní vody    
6121    Budovy,haly a stavby                   300 000
                                       300 000
    Revitalizace říčních systémů    
5021    Osobní výdaje                            10 000
5139    Nákup materiálu                             6 000
5156    Pohonné hmoty a maziva                     4 000
5169    Nákup služeb                            15 000
                                        35 000
    Předškolní zařízení    
5321    Mateřské školky                                 0
5339    Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organ.         0
                                             0
    Základní školy    
5321    Základní školy                                 0
                                             0
    Činnosti knihovnické    
5021    Osobní výdaje                            12 000
5136    Noviny, knihy, tisk                     5 000
5137    Drobný hmotný majetek                     1 000
5139    Nákup materiálu                            15 000
5154    Elektrická energie                     5 000
6121    Budovy,haly a stavby                   550 000
                                       588 000
    Záležitosti kultury    
5021    Osobní výdaje                             5 000
5139    Nákup materiálu                             1 000
5169    Nákup služeb                            16 000
                                        22 000
    Záležitosti kultury ostatní    
5175    Pohoštění a dary                     8 000
5194    Věcné dary                            15 000
                                        23 000
    Využití volného času dětí a mládeže    
5021    Osobní výdaje                             3 000
5139    Nákup materiálu                            15 000
5169    Nákup služeb                            10 000
                                        28 000
    Program podpory indiv.byt.výstavby    
5660    Neinvestiční půjčky obyvatelstvu       130 000
                                       130 000
    Veřejné osvětlení    
5021    Osobní výdaje                             5 000
5139    Nákup materiálu                             2 000
5154    Elektrická energie                    60 000
5169    Nákup služeb                             8 000
5171    Opravy a udržování                     1 000
6121    Budovy,haly a stavby                         0
                                        76 000
    Územní plánování    
6119    Nákup DNM                           113 000
                                       113 000
    Komunální služby a územní rozvoj    
5021    Osobní výdaje                            60 000
5031    Povinné poj.na SZ a stát.politiku zam.     8 000
5032    Povinné pojistné veř.zdrav.pojištění     3 000
5137    Drobný hmotný majetek                    10 000
5139    Nákup materiálu                            30 000
5151    Studená voda                             4 000
5153    Plyn                                    15 000
5154    Elektrická energie                    12 000
5155    Pevná paliva                             4 000
5156    Pohonné hmoty a maziva                    10 000
5169    Nákup ostatních služeb                    20 000
5171    Opravy a udržování                    15 000
                                       191 000
    Sběr a svoz komunálních odpadů    
5169    Nákup služeb - odvoz kontejnerů            80 000
                                        80 000
    Požární ochrana    
5021    Osobní výdaje                            15 000
5137    Nákup DDHM                             6 000
5139    Nákup materiálu                            15 000
5151    Studená voda                             3 000
5154    Elektrická energie                     2 000
5156    Pohonné hmoty a maziva                     6 000
5169    Nákup služeb                                 0
5171    Opravy a udržování                    18 000
                                        65 000
    Místní zastupitelské orgány    
5023    Mzdové náklady                           245 000
                                       245 000
    Místní správa    
5021    Osobní výdaje                            10 000
5029    Ostatní platby za prov. práci jinde       4 000
5038    Ostatní povinné poj. hrazené zaměstn.     2 000
5136    Knihy, učební pomůcky, tisk            15 000
5137    Drobný hmotný majetek                    60 000
5139    Nákup materiálu                            20 000
5154    Elektrická energie                    11 000
5161    Služby pošt                             2 500
5162    Služby telekomunikací a radiokomunikací    40 000
5163    Služby peněžních ústavů                    25 000
5167    Školení a vzdělávání                     2 000
5169    Nákup služeb                           160 000
5171    Opravy a udržování                     5 000
5173    Cestovné                             1 000
5229    Neinvest. dotace příspěvkovým organ.    60 000
5321    Neinvestiční dotace obcím                 0
5329    Ostatní neinv.dotace - Mikroregion 1866         0
5362    Platby daní a poplatků                         0
6121    Budovy,haly a stavby                   280 000
6349    Ost.invest.dotace veř.rozpočtům územ.úr.     0
                                       697 500
    Převody vlastním fondům    
5345    Převody vlastním rozpočtovým účtům     280 000
                                       280 000
    Ostatní činosti j. n.    
5492    Dary obyvatelstvu                    15 000
5901    Rozpisové rezervy                   311 600
                                       326 600
        
                                     1 983 100,00
                                     1 909 000,00
        
    V Ý D A J E    CELKEM                 3 892 100,00
        
        
        
    Příjmy celkem                         3 212 100
    Výdaje celkem                        -3 892 100
    Financování                           680 000
    C E L K E M                                  0
        
        
    Zůstatek běžných účtů k 1.1.2007     1 012 584,30
    Zůstatek běžných účtů k 31.12.2007     941 580,24
    Zůstatek běžných účtů - rozdíl           -71 004,06

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka