Rozpočet na rok 2009

ROZPOČET 2009


P Ř Í J M Y
Položka Rozpočet
1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 510 000
1112 Daň z příjmu fyzických osob 90 000
1113 Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy 40 000
1121 Daň z příjmu právnických osob 720 000
1211 Daň z přidané hodnoty 950 000
1341 Poplatek ze psů 5 000
1361 Správní poplatky 5 000
1511 Daň z nemovitostí 500 000
Třída 1 2 820 000
1031 2111 Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod. 40 000
1070 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 7 000
3639 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 1 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 000
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 000
3722 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 18 000
6171 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 3 000
6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu 20 000
2460 Splátky půjček FRB 150 000
Třída 2 263 000
4112 Přijatá globální dotace 8 500
Třída 4 8 500

P Ř Í J M Y CELKEM 3 091 500
V Ý D A J E
Položka Rozpočet
1031 Pěstební činnost - lesy
5021 Osobní výdaje 10 000
5139 Nákup materiálu j.n. 2 000
5169 Nákup služeb 30 000
S 42 000
2141 Vnitřní obchod
5151 Studená voda 1 000
5154 Elektrická energie 10 000
5164 Nájemné 3 000
S 14 000
2212 Silnice
6121 Budovy,haly a stavby 527 000
S 527 000
2321 Odpadní vody
6121 Budovy,haly a stavby 20 000
S 20 000
2334 Revitalizace říčních systémů
5021 Osobní výdaje 10 000
5139 Nákup materiálu 6 000
5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000
5169 Nákup služeb 15 000
S 35 000
3111 Předškolní zařízení
5321 Mateřské školky 0
5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organ. 0
S 0
3113 Základní školy
5321 Základní školy 0
S 0
3314 Činnosti knihovnické
5021 Osobní výdaje 12 000
5136 Noviny, knihy, tisk 5 000
5137 Drobný hmotný majetek 130 000
5139 Nákup materiálu 2 000
5154 Elektrická energie 5 000
S 154 000
3319 Záležitosti kultury
5021 Osobní výdaje 5 000
5139 Nákup materiálu 1 000
5169 Nákup služeb 16 000
S 22 000
3399 Záležitosti kultury ostatní
5175 Pohoštění a dary 8 000
5194 Věcné dary 20 000
S 28 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže
5021 Osobní výdaje 3 000
5139 Nákup materiálu 15 000
5169 Nákup služeb 10 000
S 28 000
3611 Program podpory indiv.byt.výstavby
5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 120 000
S 120 000
3631 Veřejné osvětlení
5021 Osobní výdaje 5 000
5139 Nákup materiálu 2 000
5154 Elektrická energie 110 000
5169 Nákup služeb 8 000
5171 Opravy a udržování 1 000
S 126 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj
5021 Osobní výdaje 60 000
5031 Povinné pojistné na SZ a stát.politiku zam. 8 000
5032 Povinné pojistné veř.zdrav.pojištění 3 000
5137 Drobný hmotný majetek 10 000
5139 Nákup materiálu 30 000
5151 Studená voda 4 000
5153 Plyn 15 000
5154 Elektrická energie 15 000
5155 Pevná paliva 4 000
5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000
5169 Nákup ostatních služeb 20 000
5171 Opravy a udržování 15 000
S 194 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
5169 Nákup služeb - odvoz kontejnerů 90 000
S 90 000
5512 Požární ochrana
5021 Osobní výdaje 15 000
5137 Nákup DDHM 6 000
5139 Nákup materiálu 15 000
5151 Studená voda 3 000
5154 Elektrická energie 4 000
5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000
5171 Opravy a udržování 68 000
S 117 000
6112 Místní zastupitelské orgány
5023 Mzdové náklady 245 000
5032 Pov.pojistné na zdr.pojištění 20 000
S 265 000
6171 Místní správa
5021 Osobní výdaje 10 000
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 4 000
5032 Pov.pojistné na zdr.pojištění 500
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 15 000
5137 Drobný hmotný majetek 5 000
5139 Nákup materiálu 20 000
5154 Elektrická energie 15 000
5161 Služby pošt 2 500
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000
5163 Služby peněžních ústavů 25 000
5167 Školení a vzdělávání 2 000
5169 Nákup služeb 130 000
5171 Opravy a udržování 763 000
5173 Cestovné 1 000
5229 Neinvest. dotace příspěvkovým organ. 60 000
5329 Ostatní neinv.dotace - Mikroregion 1866 0
5362 Platby daní a poplatků 300
6349 Ost.invest.dotace veř.rozpočtům územ.úr. 0
S 1 093 300
6409 Ostatní činosti j. n.
5492 Dary obyvatelstvu 15 000
5901 Rozpisové rezervy 851 200
S 866 200

Třída 5 3 194 500,00
Třída 6 547 000,00

V Ý D A J E CELKEM 3 741 500,00Příjmy celkem 3 091 500
Výdaje celkem -3 741 500
Financování 650 000
C E L K E M 0

 

           P Ř Í J M Y    
        Položka    Rozpočet
    1111    Daň z příjmu ze závislé činnosti    510 000
    1112    Daň z příjmu fyzických osob    90 000
    1113    Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy    40 000
    1121    Daň z příjmu právnických osob    720 000
    1211    Daň z přidané hodnoty    950 000
    1341    Poplatek ze psů    5 000
    1361    Správní poplatky    5 000
    1511    Daň z nemovitostí    500 000
Třída 1            2 820 000
1031    2111    Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod.    40 000
1070    2111    Příjmy z poskytnutých služeb    7 000
3639    2111    Příjmy z poskytnutých služeb    1 000
3639    2131    Příjmy z pronájmu pozemků    17 000
3639    2132    Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí    7 000
3722    2111    Příjmy z poskytnutých služeb    18 000
6171    2111    Příjmy z poskytnutých služeb    3 000
6310    2141    Příjmy z úroků z běžného účtu    20 000
    2460    Splátky půjček FRB    150 000
Třída 2            263 000
    4112    Přijatá globální dotace    8 500
Třída 4            8 500
            
        P Ř Í J M Y   CELKEM    3 091 500

 

           V Ý D A J E    
        Položka    Rozpočet
1031        Pěstební činnost - lesy    
    5021    Osobní výdaje    10 000
    5139    Nákup materiálu j.n.    2 000
    5169    Nákup služeb    30 000
S            42 000
2141        Vnitřní obchod    
    5151    Studená voda    1 000
    5154    Elektrická energie    10 000
    5164    Nájemné    3 000
S            14 000
2212        Silnice    
    6121    Budovy,haly a stavby    527 000
S            527 000
2321        Odpadní vody    
    6121    Budovy,haly a stavby    20 000
S            20 000
2334        Revitalizace říčních systémů    
    5021    Osobní výdaje    10 000
    5139    Nákup materiálu    6 000
    5156    Pohonné hmoty a maziva    4 000
    5169    Nákup služeb    15 000
S            35 000
3111        Předškolní zařízení    
    5321    Mateřské školky    0
    5339    Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organ.    0
S            0
3113        Základní školy    
    5321    Základní školy    0
S            0
3314        Činnosti knihovnické    
    5021    Osobní výdaje    12 000
    5136    Noviny, knihy, tisk    5 000
    5137    Drobný hmotný majetek    130 000
    5139    Nákup materiálu    2 000
    5154    Elektrická energie    5 000
S            154 000
3319        Záležitosti kultury    
    5021    Osobní výdaje    5 000
    5139    Nákup materiálu    1 000
    5169    Nákup služeb    16 000
S            22 000
3399        Záležitosti kultury ostatní    
    5175    Pohoštění a dary    8 000
    5194    Věcné dary    20 000
S            28 000
3421        Využití volného času dětí a mládeže    
    5021    Osobní výdaje    3 000
    5139    Nákup materiálu    15 000
    5169    Nákup služeb    10 000
S            28 000
3611        Program podpory indiv.byt.výstavby    
    5660    Neinvestiční půjčky obyvatelstvu    120 000
S            120 000
3631        Veřejné osvětlení    
    5021    Osobní výdaje    5 000
    5139    Nákup materiálu    2 000
    5154    Elektrická energie    110 000
    5169    Nákup služeb    8 000
    5171    Opravy a udržování    1 000
S            126 000
3639        Komunální služby a územní rozvoj    
    5021    Osobní výdaje    60 000
    5031    Povinné pojistné na SZ a stát.politiku zam.    8 000
    5032    Povinné pojistné veř.zdrav.pojištění    3 000
    5137    Drobný hmotný majetek    10 000
    5139    Nákup materiálu    30 000
    5151    Studená voda    4 000
    5153    Plyn    15 000
    5154    Elektrická energie    15 000
    5155    Pevná paliva    4 000
    5156    Pohonné hmoty a maziva    10 000
    5169    Nákup ostatních služeb    20 000
    5171    Opravy a udržování    15 000
S            194 000
3722        Sběr a svoz komunálních odpadů    
    5169    Nákup služeb - odvoz kontejnerů    90 000
S            90 000
5512        Požární ochrana    
    5021    Osobní výdaje    15 000
    5137    Nákup DDHM    6 000
    5139    Nákup materiálu    15 000
    5151    Studená voda    3 000
    5154    Elektrická energie    4 000
    5156    Pohonné hmoty a maziva    6 000
    5171    Opravy a udržování    68 000
S            117 000
6112        Místní zastupitelské orgány    
    5023    Mzdové náklady    245 000
    5032    Pov.pojistné na zdr.pojištění    20 000
S            265 000
6171        Místní správa    
    5021    Osobní výdaje    10 000
    5029    Ostatní platby za provedenou práci jinde    4 000
    5032    Pov.pojistné na zdr.pojištění    500
    5136    Knihy, učební pomůcky, tisk    15 000
    5137    Drobný hmotný majetek    5 000
    5139    Nákup materiálu    20 000
    5154    Elektrická energie    15 000
    5161    Služby pošt    2 500
    5162    Služby telekomunikací a radiokomunikací    40 000
    5163    Služby peněžních ústavů    25 000
    5167    Školení a vzdělávání    2 000
    5169    Nákup služeb    130 000
    5171    Opravy a udržování    763 000
    5173    Cestovné    1 000
    5229    Neinvest. dotace příspěvkovým organ.    60 000
    5329    Ostatní neinv.dotace - Mikroregion 1866    0
    5362    Platby daní a poplatků    300
    6349    Ost.invest.dotace veř.rozpočtům územ.úr.    0
S            1 093 300
6409        Ostatní činosti j. n.    
    5492    Dary obyvatelstvu    15 000
    5901    Rozpisové rezervy    851 200
S            866 200
            
Třída 5            3 194 500,00
Třída 6            547 000,00
            
        V Ý D A J E    CELKEM    3 741 500,00
            
            
            
        Příjmy celkem    3 091 500
        Výdaje celkem    -3 741 500
        Financování    650 000
        C E L K E M     0

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka