Usnesení ze dne 1.2.2008

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 1.2.2008


I.


Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel
p. Pražáková Hana
4. Výsledek hospodaření obce za rok 2007.
5. Rozpočet obce na rok 2008.
6. Vyšší plánované výdaje převažující nad příjmy v roce 2008 budou kryty zůstatkem z roku 2007 na běžném účtu obce.
7. Provedení víceprácí na přístavbě obecního úřadu firmou Turnovský v celkové částce 259 123,- Kč vč. DPH.
8. Provedení opravy ústředního topení v obchodě čp. 78 ve Střezeticích firmou Karel Mikeš - Březhrad za nabídkovou cenu 117 600,- Kč vč. DPH.
9. Pořadí nabídek na opravu komunikace u okálů v Dlouhých Dvorech takto:
1. COLAS a.s., nabídková cena: 452 140,- Kč vč. DPH
2. Ekologická stavební společnost Jaroměř, nabídková cena: 476 822,- Kč vč. DPH
3. EKOSTAV Hradec Králové, nabídková cena 491 163,- Kč vč. DPH

II.


Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2007.
3. Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2007.
4.


III.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce provést s předsedou Kontrolní komise revizi krytů kanálů v Dlouhých Dvorech a popřípadě zajistit jejich opravu.


Ve Střezeticích dne 1.2.2008.
……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka