Usnesení ze dne 14.10.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 14.10.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
pí. Pražáková Hana
4. Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro AFK Probluz.
5. Finanční příspěvek za Fofa Jaroslava ve výši 5 000,- Kč a Matějčka Jana ve výši 5 000,- Kč Základní škole a praktické škole DANETA s.r.o. na hrazení neinvestičních nákladů.
6. Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva dle přílohy č. 1 k usnesení.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

III.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce požádat poskytovatele dotací z POV na rok 2006 o přesun finančních prostředků ve výši 55.386,- Kč ze stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci Dlouhé Dvory“ (z důvodu nárůstu nákladů na stavbu o výstavbu kanalizace, se kterými nebylo v rozpočtu obce na rok 2006 počítáno) na stavbu „Rekonstrukce chodníků v obci Střezetice“.
2. Starostovi obce požádat znovu o dotaci z POV na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Dlouhé Dvory“ v roce 2007.Ve Střezeticích dne 14.10.2006.

…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka