Usnesení ze dne 16.12.2005

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 16.12.2005
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Bramborová Ilona
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
p. Prokeš Josef
4. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2006 nebude schválen do 31.12.2005, zastupitelstvo obce schvaluje a stanoví do doby schválení řádného rozpočtu pravidla rozpočtového provizoria spočívající v hrazení pouze nejnutnějších výdajů k udržení chodu obce a splnění smluvních závazků obce z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány nejvýše do 1/12 objemu rozpočtu roku 2005
5. Rozpočtový výhled na roky 2007 - 2008
6. Rozpočtová opatření č. 4/05
7. Snížené nájemné ve výši 0,50 Kč ročně za 1m2 plochy obchodu proto, aby byl zachován prodej potravin v obci Střezetice.
8. Pověření firmy RUND jako smluvního partnera k uplatnění garančního režimu podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s a.s. EKO-KOM
9. Plnou moc pro firmu RUND k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s a.s. EKO-KOM
10. Zadání vypracování územního plánu obce firmě Regio, projekt. ateliér s.r.o. Hradec Králové
11. Příspěvek do výše 15.000,- Kč na opravu pomníků z války 1866 ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech na základě předložené faktury za provedenou práci.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Informaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o odejmutí pravomoci stavebního úřadu přenesené podle § 124 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
III.
Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá:
1. Starostovi obce vyřešit převod pozemků pod místní komunikací v Dlouhých Dvorech u okálů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec.
IV.
Zastupitelstvo obce Střezetice zamítá:
1. Žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 o příspěvek na opravu pomníků u Bethmanna provedenou v roce 2005.
Ve Střezeticích dne 16.12.2005.…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka