Usnesení ze dne 16.7.2004

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 16.7.2004

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Příspěvek obce ve výši 10 000,- Kč pro družstvo mládeže AFK Probluz.

5.      Realizaci prodloužení plynovodu za Obecním úřadem ve Střezeticích. Investorem bude obec a plynovod bude po dokončení odprodán VČP. Stavbu provede firma Ekostav.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání neschvaluje :

1.      Prodej části pozemku p.č. 251/4 v k.ú. Střezetice při čp. 82, který je v užívání vlastníků nemovitosti – p. Blažka a pí. Čechurové. O prodeji bude zastupitelstvo znovu jednat až po předložení souhlasného stanoviska VČP. Cena bude stanovena znaleckým posudkem, který nechají vyhotovit na vlastní náklady kupující též s oddělovacím geometrickým plánem.

 

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o výsledku hospodaření obce k 30.6.2004

3.      Zprávu o průběhu stavby vodovodu.

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne 16.7.2004.

 

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka