Usnesení ze dne 17.9.2010

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 17.9.2010

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Návrhovou komisi ve složení:                                         pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Košťál Pavel

2.    Zapisovatele:                                                                   p. Bramborová Ilona

3.    Ověřovatele zápisu:                                                        pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.    Nájem budovy hostince čp. 3 ve Střezeticích k hostinské činnosti paní Beatě Volfové, Střezetice 71, 503 12 Všestary na dobu neurčitou.

5.    Rozpočtové opatření č.3/2010.

6.    Smlouvu o pronájmu hostince č.p. 3 ve Střezeticích.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.     

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice pověřuje:

1.    Starostu obce k podepsání smlouvy o pronájmu hostince č.p. 3 ve Střezeticích.

2.    Zastupováním starosty obce pana Košťála Pavla v době nepřítomnosti starosty a místostarostky obce v období 24.9.2010 – 1.10.2010

 

 

IV.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1.    Nájemní smlouvu na pozemky p.č. 38,39,158 v k.ú. Dlouhé Dvory od 1.10.2010 s navrženou cenou za pronájem 6.919,- Kč.

 

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne  17.9.2010


 


 

 

 

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

 

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka