Usnesení ze dne 19.12.2008

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 19.12.2008
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel
p. Gavčík Josef
4. Paní Libuši Čapkovou jako předsedkyni Výboru pro kulturní a sociální záležitosti.
5. Odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti ve výši 760+150= 910,- Kč měsíčně.
6. Prodej pozemku p.č. 166/3 ostatní plochy v k.ú. Dlouhé Dvory o rozloze 94 m2 za odhadní cenu 37.600,- Kč panu Janu Boháčovi a slečně Lucii Ruhlové za podmínky zanesení do kupní smlouvy uznání věcného břemene, spočívajícího ve stavbě chodníku a možnosti uložení sítí pro případné jejich prodloužení k dalším stavebním parcelám.
7. Rozpočet obce na rok 2009.
8. Výhled na roky 2010 – 2011.
9. Rozpočtové změny č.4/2008.
10. Vyhlášku obce č. 1/2008 o místních poplatcích.
11. Vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
12. Realizaci akce z POV – výměna střešní krytiny na hostinci č.p. 3 ve Střezeticích v roce 2009 a jejím finančním krytí z rozpočtu obce a popřípadě částečně z dotace z POV Královéhradeckého kraje pro rok 2009

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Informaci od firmy DEREDES o možnosti pomoci při vymáhání pohledávek


III.

Zastupitelstvo obce Střezetice pověřuje:
1. Starostu obce k uzavření smlouvy o prodeji pozemku p.č. 166/3 v k.ú. Dlouhé Dvory
2. Zastupitele obce k hledání nového nájemce hostince ve Střezeticích
3. Starostu obce k podání žádosti o dotaci z POV královéhradeckého kraje pro rok 2009 na akci „Výměna střešní krytiny na hostinci č.p. 3 ve Střezeticích“Ve Střezeticích dne 19.12.2008.……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka