Usnesení ze dne 2.2.2007

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 2.2.2007
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Košťál Pavel
p. Pražáková Hana
4. Výsledek hospodaření obce za rok 2006.
5. Rozpočet obce na rok 2007.
6. Vyšší plánované výdaje převažující nad příjmy v roce 2007 budou kryty zůstatkem z roku 2006 na běžném účtu obce.
7. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 ze dne 18.1.2007.

II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2006.
3. Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2006.

Ve Střezeticích dne 2.2.2007.

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka