Usnesení ze dne 20.3.2009

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 20.3.2009
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Čapková Libuše
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Pražáková Hana
p. Gavčík Josef
4. Vyhlášku obce Střezetice č. 01/09 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území
5. Vyhlášku obce Střezetice č. 02/09 o místních poplatcích
6. Vyhlášku obce Střezetice č. 03/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice a vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání
7. Závěrečný účet obce Střezetice bez výhrad.
8. Rozpočtové změny č. 1/09
9. Dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 379.000,- Kč na akci "Výměna střešní krytiny na hostinci čp. 3 ve Střezeticích".
10. Pořadí nabídek na stavbu „Výměna střešní krytiny na hostinci čp. 3 ve Střezeticích“ takto:
1. DIMITAR ATANASOV cena 761.053,-Kč vč. DPH
2. DAVID RUNDŠTUK cena 821.874,-Kč vč. DPH
3. JINDŘICH TICHÝ cena 835.475,-Kč vč. DPH
11. Celkové náklady na akci „Výměna střešní krytiny na hostinci čp. 3 ve Střezeticích“ (výměna střešní krytiny, klempířské práce) v celkové výši 761.053,- Kč vč. DPH.
12. Finanční dotaci Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech ve výši 15.000,- Kč na jejich činnost.
13. Sponzorský dar firmě Pekařství Bohemia s.r.o. ve výši 6.000,- Kč na provoz pojízdné prodejny v Dlouhých Dvorech .
14. Finanční dotaci firmě Obecný zájem ,o.s. Smiřice ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb pro občany obcí Střezetice a Dlouhé Dvory.
15. Z důvodu končící lhůty desetileté finanční výpomoci od MMR ČR nebude v letošním roce vyhlášeno výběrové řízení na půjčky z FRB a částka ve výši 100 000,- Kč z účtu FRB bude použita na částečné krytí návratné finanční výpomoci od MMR ČR. Zbytek ve výši 200 000,- Kč obec pokryje z běžného účtu obce.
16. Podání žádosti na Typový projekt –CzechPOINT – kontaktní místo.
17. Obsah Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na Typový projekt –CzechPOINT – kontaktní místo.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
3. Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2008.
4. Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2008.

III.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Uznání (vydržení) vlastnického práva pana Oplta, Dlouhé Dvory 25 k pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Dlouhé Dvory.IV.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace - Královéhradeckým krajem na akci " Výměna střešní krytiny na hostinci čp. 3 ve Střezeticích".
2. Starostovi obce odpovědět právnímu zástupci pana Oplta, Dlouhé Dvory 25 JUDr. Jiřímu Pavlíkovi ml. o výsledku jednání zastupitelstva a možnosti odkupu pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Dlouhé Dvory způsobem obvyklým v obci.
3. Potvrdit starostovi obce svým podpisem souhlas s obsahem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na Typový projekt –CzechPOINT – kontaktní místo.

Ve Střezeticích dne 20.3.2009
……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka