Usnesení ze dne 22.12.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 22.12.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Košťál Pavel
p. Pražáková Hana
4. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2007 nebude schválen do 31.12.2006, zastupitelstvo obce schvaluje a stanoví do doby schválení řádného rozpočtu pravidla rozpočtového provizoria spočívající v hrazení pouze nejnutnějších výdajů k udržení chodu obce a splnění smluvních závazků obce z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány nejvýše do 1/12 objemu rozpočtu roku 2006.
5. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2009.
6. Rozpočtová opatření č. 4/06.
7. Příspěvek na turnaj ve stolním tenisu ve Střezeticích spočívající v zaplacení jídla a
1 nealkoholického nápoje ve výši 60,- Kč za zúčastněnou osobu a nákup sady pohárů pro vítěze do 800,- Kč.
8. Příspěvek na hudbu na ples Klubu žen Střezetice 27. ledna 2007 ve výši 5 000,- Kč.
9. Příspěvek na poskytování sociálních služeb v obci Střezetice firmou Obecný zájem, o.s. Smiřice ve výši 15 000,- Kč na rok 2007 po prověření možností dovážení jídla jinou firmou a podmínkou, že tato služba bude po následném zhodnocení finanční náročnosti projektu nejvýhodnější.
10. Plánované akce na období 2006 – 2010 (příloha č.1 k usnesení)
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o změně cen za svoz odpadu v roce 2007.
3. Zprávu o změně cen vodného od 1.1.2007
4. Ukončení provozu pojízdné prodejny k 30.11.2006
III.
Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá:
1. Předsedkyni výboru pro sociální a kulturní záležitosti p. Novotné prověřit všechny možnosti formy dovážení obědů pro seniory a jejich zájem o tuto službu.Ve Střezeticích dne 22.12.2006.……………………….
Ilona Bramborová
místostarostka

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka