Usnesení ze dne 23.11.2007

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: pí. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Pražáková Hana
p. Košťál Pavel
4. Koupi pozemku p.č. 7 – 86 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory za odhadní cenu 2. 710,- Kč
5. Příspěvek ve výši 15.000,- Kč o.p.s. Obecný zájem Smiřice na částečnou úhradu nákladů na poskytování sociálních služeb v obci Střezetice.
6. Rozpočtové opatření č. 4/07.
7. Zřízení jednotky SDH Střezetice.
8. Příspěvek Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech ve výši 1.000,- Kč na úhradu členského příspěvku v MAS Hradecký venkov.
9. Příspěvek ve výši 3.000,- Kč KžvSaDD na částečnou úhradu hudby a nákup cen do tomboly ve výši 3.000,- Kč na společenský ples, konaný na počátku roku 2008.
10. Příspěvek na turnaj ve stolním tenisu ve Střezeticích spočívající v zaplacení jídla a
1 nealkoholického nápoje ve výši 60,- Kč za zúčastněnou osobu a nákup sady pohárů pro vítěze do 800,- Kč.
11. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2008 nebude schválen do 31.12.2007, zastupitelstvo obce schvaluje a stanoví do doby schválení řádného rozpočtu pravidla rozpočtového provizoria spočívající v hrazení pouze nejnutnějších výdajů k udržení chodu obce a splnění smluvních závazků obce z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány nejvýše do 1/12 objemu rozpočtu roku 2007.
12. Opravu chodníku v obci Střezetice od hostince po pravé straně směrem k Třesovicím a její provedení firmou EKOSTAV.
13. Rozpočtový výhled na období 2009 – 2010.
14. Příspěvek na autobus do divadla v Pardubicích, spočívající v zaplacení faktury za dopravu.
15. Doplnění akcí z POV na období 2007 – 2010.
II.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu, přednesenou starostou obce.
..............................................
Stanislav Bednář
starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka