Usnesení ze dne 25.3.2005

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 25.3.2005

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Výsledek hospodaření obce za rok 2004.

5.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004.

6.      Závěrečný účet obce s výhradami.

7.      Rozpočtová opatření č. 1/05.

8.      Nařízení obce Střezetice č. 1/2005 o spalování rostlinných materiálů.

9.      Místní rybářský řád pro vodní nádrže ve vlastnictví obce Střezetice.

10.  Prodej obecních pozemků p.č. 251/10 a 251/12 v k.ú. Střezetice Luboši Blažkovi a Věře Čechurové za cenu dle znaleckého posudku – celkem 6980,- Kč.

11.  Provedení dokončovacích prací na přípojkách vodovodu spojených s pokládkou asfaltového povrchu na místních komunikacích ve Střezeticích firmou EKOSTAV.

12.  Nájemné za obchod 1,- Kč ročně, které je nižší než obvyklé proto, aby byl v obci zachován prodej potravinového zboží pro občany.

13.  Odkup pozemku p.č. 26 v k.ú. Střezetice pod obchodem od ÚPZSVVM.

14.  Příspěvek občanům obce, kteří jsou držiteli průkazu ZTP do výše 500,- Kč za rok. Příspěvek bude možno využít na rehabilitační péči, masáže, návštěvu bazénu, pedikúru apod. Konkrétní příspěvek schválí na základě předloženého dokladu o zaplacení výbor pro kulturní a sociální záležitosti.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o bezpečnostní situaci v okrese Hradec Králové za rok 2004.

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá:

1.      Místostarostovi obce zajistit zprostředkování výměny OP pro občany obce na obecním úřadu ve Střezeticích.

2.      Starostovi obce informovat občany prostřednictvím Zpravodaje mikroregionu o možnosti dovážení obědů a občany s průkazem ZTP o možnosti čerpání příspěvku schváleného zastupitelstvem obce.

 

Ve Střezeticích dne 25.3.2005.

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka