Usnesení ze dne 25.4.2008

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 25.4.2008
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel
p. Pražáková Hana
4. Vydání Územního plánu obce Střezetice
5. Veřejnou vyhlášku - Územní plán Střezetice
6. Rozpočtové změny č. 1/08
7. Příspěvek ve výši 7 000,- Kč pí. Pražákové Romaně na el. energii v obchodě ve Střezeticích

II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice za rok 2007III.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti dohodou - pozemku st.p. 26 v k.ú. StřezeticeIV.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zajistit opravu střechy na autobusové zastávce ve Střezeticích

Ve Střezeticích dne 25.4.2008.
……………………
Stanislav Bednář
starosta obce U S N E S E N Í č.4

zastupitelstva obce Střezetice o vydání Územního plánu Střezetice při zasedání konaném dne 25.4.2008.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání návrhu Územního plánu Střezetice předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I. o v ě ř u j e
soulad Územního plánu Střezetice s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Střezetice, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
. Zastupitelstvo obce Střezetice neshledalo žádný rozpor.

II. r o z h o d u j e o n á m i t c e
Při projednání návrhu Územního plánu Střezetice podle § 52 stavebního zákona byla při veřejném projednání dne 1.4.2008 podána námitka paní Marií Vorlovou, bytem Pod Lipou 1657, Hořice. Jako majitelka pozemku p.č. 126/1(ZE) v katastrálním území Dlouhé Dvory konstatuje, že část tohoto pozemku je zahrnuta do zastavitelné plochy Z15 a vznáší námitku k tomu, že je odříznuta zbylá část pozemku p.č. 126/1(ZE) od komunikace pro přístup zemědělské techniky. Požaduje zajistit přístup pro zemědělskou techniku ke zbylé části pozemku p.č.126/1(ZE), nebo využít celý pozemek p.č.126/1(ZE) jako zastavitelnou plochu pro bydlení venkovské.
Rozhodnutí o námitce paní Marie Vorlové: Této námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Velikost zastavitelné plochy (lokality Z15) byla upravena na základě stanovisek dotčených orgánů, není proto možné vymezit celý pozemek p.č.126/1 (ZE) pro bydlení. Přístup na zbylou část pozemku p.č. 126/1(ZE) si vymezí majitel pozemku sám při dělení pozemku na stavební parcely v rámci zastavitelné plochy Z15, vzhledem k tomu, že v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je v plochách „Bydlení venkovské“ mimo jiné přípustné využití „místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty“.

III. s o u h l a s í
s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Střezetice, vyhodnocením připomínek, zpracovaným pořizovatelem a předloženým v předkládacím protokolu a v souladu s ustanovením § 10i odst.5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje :
Sdělení jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
V průběhu projednávání zadání Územního plánu Střezetice byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který obsahoval požadavek na zpracování posouzení Územního plánu Střezetice z hlediska vlivu na životní prostředí. Zpracovatelem vyhodnocení vlivu na životní prostředí je RNDr. Milan Macháček, jako osoba s autorizací pro posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o posuzování vlivů), ve znění pozdějších předpisů (osvědčení č.j.6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993).
Na základě návrhu Územního plánu Střezetice, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, výsledku veřejného projednání a vypořádání stanovisek dotčených orgánů vydal krajský úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm.e) zákona o posuzování vlivů souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „návrh Územního plánu Střezetice“ za doporučení respektovat opatření navrhovaná tímto vyhodnocením.
Ze závěru vyhodnocení vlivů předpokládaných záměrů na životní prostředí vyplývá, že jako limitující vliv se ukázala kvalita zemědělské půdy. Prakticky všechny lokality představují zábory velmi kvalitních a nejkvalitnějších půd. Z důvodu velmi nepříznivých a významných dopadů na půdu byly doporučeny k vyloučení lokality pro bydlení Z4, Z6d (nutno připočíst nepříznivé dopady na odtokové poměry a biokoridor), Z14 (lokalizace v nivní poloze a biokoridor), Z15b (do rezervy), a lokalita pro výrobu Z19a. S ohledem na polohu na kvalitních půdách bylo dále přistoupeno k prostorové regulaci lokalit Z1 a Z20 pro bydlení a lokality Z11 pro výrobu (potřeba ochrany sousedních obytných území). Ostatní lokality jsou podmíněně akceptovatelné na základě individuálních regulativů, případně bez připomínek.
Doporučení uvedená ve výše citovaných závěrech vyhodnocení vlivů na životní prostředí byla převážně akceptována. Lokality Z4, Z19a (včetně Z19b) byly z návrhu územního plánu vypuštěny. Lokalita Z15b byla sloučena s lokalitou Z15a a byla vymezena jen v šíři jednoho stavebního pozemku podél stávající místní komunikace, jako protilehlá k lokalitě Z13. U lokalit Z6d a Z14 byly vypuštěny části, které spadaly do biokoridorů, nivní polohy a jejichž umístění by mělo nepříznivý dopad na odtokové poměry. Část lokality Z6d (v rozsahu pozemku p.č.125/1 v k.ú.Střezetice) a část lokality Z14 (v severní části pozemku p.č.15 v k.ú.Dlouhé Dvory) byly ponechány pro bydlení venkovské.
Zdůvodněním částečného splnění doporučeného odstranění u těchto lokalit je, že jejich umístění je v prolukách a jejich vliv na zábor kvalitních půd je kompenzován po dohodě s dotčeným orgánem (krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství) odstraněním lokalit Z2, Z3 a Z5 v k.ú. Střezetice a lokality Z17 a části lokality Z16 v k.ú. Dlouhé Dvory. U dalších lokalit byly doplněny v „Podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ prostorové a plošné regulativy.


IV. v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona Opatření obecné povahy - Územní plán StřezeticeIlona Bramborová                                                                 Stanislav Bednář
místostarostka obce                                                                 starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka