Usnesení ze dne 26.3.2010

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 26.3.2010

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Návrhovou komisi ve složení:                                         pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Košťál Pavel

2.    Zapisovatele:                                                                   p. Bramborová Ilona

3.    Ověřovatele zápisu:                                                        pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.    Závěrečný účet obce Střezetice bez výhrad.

5.    Rozpočtové změny č. 1/10

6.    Finanční dotaci Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech ve výši 15.000,- Kč na jejich činnost.

7.    Sponzorský dar firmě Pekařství Bohemia s.r.o. ve výši 6.000,- Kč na provoz pojízdné prodejny v Dlouhých Dvorech .

8.    Finanční dotaci klubu AFK Probluz ve výši 10.000,- Kč na činnost a vybavení mládežnických mužstev v kopané.

9.    Smlouvu o pronájmu hostince ve Střezeticích.

10.  Bezúplatný převod pozemků p.č.119/3, 164/3 a 7/10 vše k.ú. Dlouhé Dvory od Pozemkového Fondu České republiky na obec Střezetice.

11.  Pronájem pozemků p.č. 38, 39 a 158 v k.ú Dlouhé Dvory od Pozemkového fondu České republiky, podmínky pronájmu budou schváleny zastupitelstvem obce.

12.  Finanční dotaci na účet Fondu rozvoje bydlení v případě nedostatku finančních prostředků na účtu, maximálně do 100 000,- Kč.

13.  Nákup ojetého dodávkového automobilu (8-9-ti místného) do částky 120.000,- Kč.

14.  Přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2010.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.    Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.

3.    Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2009.

 

III.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

1.    Zajistit opravu bezdrátového rozhlasu.

2.    Prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce ve Střezeticích u autobusové zastávky.

3.    Objednat svoz zahradního odpadu v průběhu měsíce dubna.

 

Ve Střezeticích dne  26.3.2010


 


 

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka