Usnesení ze dne 26.5.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 26.5.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
pí. Pražáková Hana
4. Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku – Vodovodu Střezetice- Dlouhé Dvory za cenu 1 795 000,- Kč.
5. Smlouvu o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové a obcí Střezetice.
6. Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 55.386,- Kč (celková částka bude činit 324.606,- Kč) na rekonstrukci komunikace v obci Dlouhé Dvory.
7. Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 98.641,- Kč (celková částka bude činit 578.114,- Kč) na Rekonstrukci chodníků v obci Střezetice.
8. Poskytnutí dotace ve výši 65.000,- Kč v rámci programu SPD 200606 od Královéhradeckého kraje.
9. Rozpočtové změny č.1/06.
10. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč fakturované částky za spotřebu elektrické energie na provoz obchodu ve Střezeticích za poslední zúčtovací období .
11. Zrušení platby za likvidaci pneumatik do velikosti pneumatiky z osobního vozu (nejvýše však 4 ks z jednoho čp).
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o stavu prací na územním plánu.

III.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce uzavřít s poskytovatelem dotací smlouvy o poskytnutí dotací z POV.
2. Starostovi obce uzavřít s poskytovatelem dotací smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu SPD 200606.

Ve Střezeticích dne 26.5.2006.


…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka