Usnesení ze dne 27.12.2004

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 27.12.2004

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na r. 2005 nebude schválen do 31.12.2004 zastupitelstvo obce schvaluje a stanoví do doby schválení řádného rozpočtu pravidla rozpočtového provizoria spočívající v hrazení pouze nejnutnějších výdajů k udržení chodu obce a splnění smluvních závazků obce z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány nejvýše do 1/12 objemu rozpočtu roku 2004

5.      Rozpočtový výhled na roky 2006 – 2007.

6.      Vybudování vedení místního rozhlasu v obci Dlouhé Dvory bude zadáno firmě UMEP.

7.      Bezúplatný převod pozemků č. parc. 397/1, 277 a 413 v k.ú. Střezetice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá :

1.      Starostovi a výboru pro kulturní a sociální záležitosti co nejdříve vyřešit otázku dovážení obědů pro důchodce.

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne 27.12.2004.

 

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka