Usnesení ze dne 28.8.2009

 

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 28.8.2009

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.         Návrhovou komisi ve složení:                                        pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Slánek Radim

2.         Zapisovatele:                                                                 p. Košťál Pavel

3.         Ověřovatele zápisu:                                                      pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.         Prodej pozemku p.č. 166/4 ostatní plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory za odhadní cenu 8.630,- Kč panu Luboši Opltovi z Dlouhých Dvorů č.p. 25.

5.         Směnu pozemku p.č. 6/7 ostatní plocha o výměře 21 m2 za pozemek p.č. 145/5 ostatní plocha o výměře 21m2 vše v k.ú. Dlouhé Dvory.

6.         Znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/H/10573/2009-HMSU

7.         Přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny,  a.s. ve debetního zůstatku na účtu č. 1080798319/0800 až do výše 300 000,- Kč (slovy: Třistatisíc korun českých) se splatností do 31.01.2010 (včetně).

8.         Způsob zajištění úvěru: Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce).

9.         Rozpočtové změny č. 3/09

10.     Zhotovení 1 ks slavnostní vyšívané vlajky a 3 ks tištěných vlajek v celkové hodnotě 54.190,- Kč, 750 ks pohledů obce a 600 ks leporela obce v celkové hodnotě 10.800,- Kč

11.     Provedení oslav Požehnání symbolů obce dne 26.9.2009 podle starostou předloženého programu

12.     Částku na pořádání oslav Požehnání symbolů obce dne 26.9.2009 ve výši celkem do 75.000,- Kč.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

III.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.      Starostu obce k podpisu Smlouvy o prodeji pozemku p.č. 166/4 ostatní plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory

2.      Starostu obce k podpisu Smlouvy o směně pozemku p.č. 6/7 ostatní plocha o výměře 21 m2 za pozemek p.č. 145/5 ostatní plocha o výměře 21m2 vše v k.ú. Dlouhé Dvory

3.      Starostu obce k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/H/10573/2009-HMSU

4.      Starostu obce k sjednání příslušné dokumentace ke kontokorentnímu úvěru a k podpisu smlouvy o kontokorentním úvěru.

 

Ve Střezeticích dne 28.8.2009

 ……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta