Usnesení ze dne 3.3.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 3.3.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
pí. Pražáková Hana
4. Výsledek hospodaření obce za rok 2005.
5. Rozpočet obce na rok 2006.
6. Závěrečný účet obce za rok 2005 bez připomínek.
7. Změny a doplňky Programu a rozvoje obcí Střezetice a Dlouhé Dvory.
8. Povodňový plán obce Střezetice.
9. Bezúplatný převod pozemků p.č. 394/1 o výměře 73 m2 a 394/2 o výměře 273 m2 v k.ú. Střezetice a p.č. 155 o výměře 629 m2, p.č. 163 o výměře 5378 m2, p.č. 164/2 o výměře 1040 m2 v k.ú Dlouhé Dvory do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
10. Bezúplatný převod pozemku p.č. 150 o výměře 601 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory z majetku České republiky na obec Střezetice, kde stát zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
11. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 ze dne 14.2.2006.
12. Příspěvek firmě Obecný zájem Smiřice na pečovatelskou službu občanům v obci ve výši 4 000,- Kč.
13. Opakovaný příspěvek pro občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP ve výši 500,- Kč/ rok na osobní ozdravný program.
14. Stavební úpravy chodníků ve Střezeticích a místní komunikace – odbočka ze silnice III. třídy č. 3257 u statku v Dlouhých Dvorech provede firma EKOSTAV Hradec Králové.

II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2005.
3. Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2005.

Ve Střezeticích dne 3.3.2006.…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka