Usnesení ze dne 30.8.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 30.8.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana, p. Prokeš Josef, p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef, pí. Pražáková Hana 4. Prodej pozemku č. parc. 250/10 v k.ú. Střezetice paní Tomáškové. 5. Použití zůstatku rozpočtu z loňského roku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu vodovodu. 6. Příspěvek obce ve výši 50 tis. Kč na odstranění následků škod způsobených povodněmi. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání ukládá: 1. Starostovi a místostarostovi do sedmi dnů vytipovat obec, které bude poskytnuta finanční pomoc na odstranění následků povodní a poté vyhlásit veřejnou sbírku. III. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Informaci o výsledku ankety o stavbě vodovodu. 3. Zprávu o výsledku hospodaření obce Střezetice k 31.7.2002. Ve Střezeticích dne 30.8.2002. …………………… Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta