Usnesení ze dne 4.12.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 4.12.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel p. Pražáková Hana
4. Smlouvu o výpůjčce pozemků parc.č. 402/3, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 386/2 a 386/3 v k.ú.Střezetice s využitím jako ostatní komunikace mezi Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje a obcí Střezetice a bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce Střezetice.
5. Příspěvek ve výši 5000,-Kč na vydání publikace – knižní průvodce po naučné stezce.
6. Jmenování starosty obce do správní rady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za obec Střezetice.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
• Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
III.
Zastupitelstvo obce Střezetice zamítá:
• Žádost na příspěvek na opravu 2 ks pomníků.
IV.
Zastupitelstvo obce ukládá :
• Starostovi obce jednat se zástupcem Komitétu o příspěvku na opravu pomníků na valné hromadě Mikroregionu.
Ve Střezeticích dne 5.12.2006.…………………….
Ilona Bramborová
místostarostka

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka