Usnesení ze dne 7.10.2005

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 7.10.2005
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
pí. Pražáková Hana
4. Rozpočtová opatření č. 3/05.
5. Nepeněžitý vklad technologické části vodovodu Střezetice do základního kapitálu a.s. VaK Hradec Králové, za který budou obci upsány kmenové akcie v nominální hodnotě 1 000,- Kč, přičemž hodnota vkladu bude stanovena na základě znaleckého posudku.
6. Úvěr od České spořitelny na stavbu bezdrátového rozhlasu a internetu ve výši 265.304,- Kč. Příjemcem úvěru bude Mikroregion „Obce památkové zóny 1866“, obec bude za úvěr ručit rozpočtovými příjmy.
7. Prodloužení kanalizace a chodníku u čp. 61 a chodník u čp. 53 ve Střezeticích bude provádět firma Ekostav.
8. Zakoupení sněžné frézy v ceně do 36.000,- Kč.
9. Pořízení územního plánu obce.


II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o výsledku hospodaření obce k 30.9.2005


III.
Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá:
1. Starostovi zajistit přípravné práce pro zpracování územního plánu obce.
Ve Střezeticích dne 7.10.2005.


…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka