Usnesení ze dne 8.2.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 8.2.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana p. Prokeš Josef p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef pí. Pražáková Hana 4. Výsledek hospodaření obce za rok 2001. 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2002. 6. Prodej manželům Zvoníčkovým části pozemku (cca 120 m2) parc. č. 418 v k.ú. Střezetice, který přiléhá k pozemku, na kterém staví nový rodinný domek. Cena bude stanovena úředním odhadem, k pozemku bude zapsáno věcné břemeno přístupu k zatrubněnému potoku za účelem oprav a údržby a kupující nechá vyhotovit na své náklady úřední odhad, oddělovací geometrický plán a uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. 7. Zvýšení ceny palivového dřeva na 200,- Kč/m3 za dubové dřevo a 100,- Kč/m3 za dřevo ostatní. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání ukládá : 1. Starostovi obce vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům pod chodníkem a cestou kolem bytovky ve Střezeticích. III. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v okrese Hradec Králové. 3. Zprávu o výsledku inventury majetku obce za rok 2001. Ve Střezeticích dne 13.2.2002. Pavel Košťál místostarosta Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka